Nesten / Litters

 

D 26-03-2009 Vader : Kamp. Carmah Cha-Ris-Mah Fo v. Sji San Ling    
Moeder : Kamp. Ah-Zira Zho-Moy Fo v. Sji San Ling

3 teven/ 2 reuen
Namen:Duh-Mah'r (R),Dih-Dih Isset(R) ,Dan-Dih-Man(R), Dun-Yah Dih (T), Dizzih-Li (T)
C 26-01-2006 Vader : Kamp. Zho-Dih Isset Fo v. Sji San Ling
Moeder : Kamp. Jadiva Tsin Fatinat Al Sjark


2 reuen
Namen: Carmah Cha-Ris-Mah en Cheh-Mih-Neh
b 22-08-2002 Vader : Kamp. Zho-Dih Isset Fo v. Sji San Ling
Moeder : Unih-Yang-Sha Fo v. Sji San Ling


2 teven
Namen: Beranih Kwei Mei, Bibih Kanelly
a 10-08-2002 Vader : Kamp. Zho-Dih Isset Fo v. Sji San Ling
Moeder : Wah-Yoh-Mih Yarmin Fo v. Sji San Ling


2 teven
Namen: Ah-Zira Zho-Moy, ???????
z 04-08-1998 Vader : Babar Tsan v.h. Martinhaim
Moeder : Kamp. Nirjah Li Hsiang Fo v. Sji San Ling


4 reuen
Namen: Zho-Dih Isset, Zhoy-Li Casper, Zhin-In Té Amo, Zheng-Li Manjuri
y 15-02-1998 Vader : Kamp. Nirwanah Indah Fo v. Sji San Ling
Moeder : Unih-Yang-Sha Fo v. Sji San Ling

3 teven
Namen: Youlai, Yu-Shan, Yen-Ai Yu-Ming

x 08-02-1997 Vader : Kamp. Nirwanah Indah Fo v. Sji San Ling
Moeder : Trisyah Fo v. Sji San Ling

1 reu
Naam: Xumah K'uai Lo

w 30-07-1996 Vader : Kamp. Spovens Key To Succes
Moeder : Kamp. Hsien-Li Yarmin Fo v. Sji San Ling

2 teven/ 2 reuen
Namen: Wah-Yoh-Mih Yarmin, Wu-Li Bhu Yarmin, Wah-Nih Yarmin, Wan-Yah Yarmin

v 21-04-1996 Vader : Kamp. Nirwanah Indah Fo v. Sji San Ling
Moeder : Lien Hua Hanyu Fo v. Sji San Ling

3 teven/ 2 reuen

Namen: Vikoh Mo-Shu, Vengji Liwu, Vwitty Shen-Te, Vianne K'uai Lo, Virjah Yi Ting Mo
u 26-06-1995 Vader : Vythea No Nonsense
Moeder : Gianne Mei-Li Fo v. Sji San Ling

1 teef/ 4 reuen
Namen: Unih-Yang-Sha, Urbah Nuh-Shih, Utih Shen-Te, Unih Yin-Li, Ushan-Li

t 11-01-1995 Vader : Kamp. Spovens Full Of Fighting Spirit
Moeder : Kamp. Hsien-Li Yarmin Fo v. Sji San Ling

1 teef
Naam: Trisyah Tani Mara

s ??????? Vader : ???????
Moeder : Jittah Ju Lin Fo v. Sji San Ling
r juni 1994 Vader : Dengji Hanyu Fo v. Sji San Ling
Moeder : Lien Hua Hanyu Fo v. Sji San Ling

2 teven/ 1 reu
Namen:
Ranih Ah-Ming, Racy Wan-Pi, Rayah Mei-li

q 17-01-1994 Vader : Kamp. Nirwanah Indah Fo v. Sji San Ling
Moeder : Fu Lin Liwu Fo v. Sji San Ling

1 teef
Naam:
Qerayah K'uai Lo

p 10-10-1993 Vader : Dengji Hanyu Fo v. Sji San Ling
Moeder : Gianne Mei-Li Fo v. Sji San Ling

4 teven/ 1 reu
Namen: Pudih K'uai,Phom-Mih Siau Kwo, Payah Yu Ming, Patuh Shen Te, Pandai Mei-li

o 20-09-1992 Vader : Ehr-Liu Yueh Tung Fo v. Sji San Ling
Moeder : Fu Lin Liwu Fo v. Sji San Ling

1 teef/ 3 reuen

Namen: Oyama Chin Ai,Odin Daying, Okoh Indah, Orrin Moon Chi

n 28-03-1992 Vader : Phom-Mih-Bhu Of Crow's Nest
Moeder : Ushira Tsan v.h. Martinihaim

3 teven/ 1 reu
Namen: Nushih Mei-li, Nirwanah Indah, Nadih Dalai, Nirjah Li-Hsiang

m 20-03-1992 Vader : Ehr-Liu Yueh Tung Fo v. Sji San Ling
Moeder : Deshyi Ting Mo Fo v. Sji San Ling

1 reu
Naam: Mikoh-Macho

l 20-10-1991 Vader : Ehr-Liu Yueh Tung Fo v. Sji San Ling
Moeder : Gianne Mei-Li Fo v. Sji San Ling

1 teef/ 3 reuen
Namen: Lien Hua Hanyu, Liang Wan Pi, Likoh Shen Te, Liwu Mo Shu

k 30-04-1991 Vader : Dengji Hanyu Fo v. Sji San Ling
Moeder : Fu Lin Liwu Fo v. Sji San Ling

2 teven/ 1 reu
Namen: Kenji Jen Ai, Kim Shu Kwei Mei, Kashar Ta Yoe

j 22-04-1991 Vader : Kamp. Spovens Full Of Fighting Spirit
Moeder : Deshyi Ting Mo Fo v. Sji San Ling

1 teef
Naam: Jittah Ju Lin

i 09-01-1991 Vader : Kamp. Jonethen-Shantung vom Paenbruch
Moeder : Changla Ho v. Buruf

2 teven/ 5 reuen
Namen: Ih-Chi Tung Te, Ihljah Liwu, Ishu I Wai, Isrih Siau Kwo, Ilanah Mei Li, Iftar Yu Ming, Istih Mé Wah

h 28-09-1989 Vader : Dengji Hanyu Fo v. Sji San Ling
Moeder : Ushira Tsan v.h. Martinihaim

2 teven/ 1 reu
Namen: Hsien-Li Yarmin, Hanyu Liwu, Hsin Niang

g 16-07-1989 Vader : Ah-Ming Chin Ssu Fo v. Sji San Ling
Moeder : Changla Ho v. Buruf

2 teven/ 2 reuen
Namen: Gu-Wan Fangshi, Gaisha Jen Ai, Garwan Chouming, Gianne Mei-Li

f 14-01-1989 Vader :  Ah-Ming Chin Ssu Fo v. Sji San Ling
Moeder : Joriandes Jen-Ai

2 teven/ 3 reuen
Namen: Fu Lin Liwu, Fouve Fugi, Feng-li Hanyu, Faran Fangshi, Fan I Fu Jen

e 02-06-1988 Vader : Sanyi vom Tschomo-Lungma
Moeder : Ushira Tsan v.h. Martinihaim

4 reuen
Namen: Ehr-Liu Yueh Tung Te, Eh-Chen Chu Hanyu, En-Yu Shan Te Gou, Enshih Dan Li'ang

d 14-02-1988 Vader : Kamp. Fjoeka- Fjock v. Li-Liang
Moeder : Joriandes Dalai Su Ming

1 teef/ 4 reuen
Namen: Dongwu Yazhi, Dabushan Daying, Daying Yu Ming, Dengji Hanyu, Deshyi Ting Mo

c 25-11-1986 Vader : Kamp. Choyli Yo Of Loftiness, W'87
Moeder : Joriandes Dalai Su Ming

1 teef/ 5 reuen
Namen: Chin Chin T'ai, Chuanne Su Ming, Chi-Ling Yi Ting, Chinki Chi Li, Chikoh Ju Lin

b 07-11-1985 Vader : Woekiang Tsan v.h. Martinihaim
Moeder : Joriandes Dalai Su Ming

2 teven/ 2 reuen
Namen: Baghira Woe Wang, Biyuh Siau Kuro, Baluh Kwei Mei, Babushan Takuo

a 15-09-1984 Vader : Kamp. Choyli Yo Of Loftiness, W'87
Moeder : Joriandes Dalai Su Ming

4 reuen
Namen: Ashanti Yar Min, Ashiba Ya Tung, Anjin Hai Lung, Ah-Ming Chin Ssu